Wstęp

Niniejsza dokumentacja użytkowa zawiera zestawienie funkcji aplikacji internetowej e-Rejestracja w odniesieniu do użytkownika końcowego. Składa się na nią opis i zasady tworzenia ról użytkownika, deskrypcja jego uprawnień oraz metod zarządzania własnym kontem. W dalszej część przedstawiony został Interfejs aplikacji, w tym szczegółowa instrukcja obsługi, uzupełniona ilustracjami opisywanych widoków. Ostatni rozdział stanowią diagramy, przy pomocy których przedstawiono wszystkie zasadnicze funkcjonalności biznesowe aplikacji.

Historia zmian dokumentu

Numer wersji

Zmiany

Data modyfikacji

1.0.0.0

Utworzenie dokumentu

01.04.2021

1.0.0.1

Rozwinięcie punktu Płatności o informacje o płatności przed wizytą

05.08.2021

1.0.0.2

Zaktualizowanie rysunków w punkcie Zaloguj się jako pacjent

20.08.2021

Opis produktu

Aplikacji internetowa e-Rejestracja umożliwia pacjentowi wyszukanie przez Internet wizyty u specjalisty w konkretnej poradni danej jednostki medycznej, umówienie jej, zmianę terminu raz umówionego badania lub odwołanie zarezerwowanej wizyty. Po zalogowaniu pacjent będzie miał również sposobność podejrzenia wyników już zrealizowanych wizyt.

Personelowi jednostki świadczącej usługi medyczne e-Rejestracja pozwoli na dowolną konfigurację harmonogramu lekarzy oraz dostępnych badań, a także wspomoże proces umawiania wizyt w imieniu pacjentów, gdy Ci zgłoszą się do oddziału.

Aplikacja usprawni również komunikację z pacjentem za pośrednictwem częściowo zautomatyzowanych wiadomości SMS z dowolnie konfigurowalnej bramki SMS.

Dostęp do e-Rejestracji

e-Rejestracja jest integralną częścią e-Usług świadczonych przez podmiot medyczny.

W celu uzyskania dostępu do e-Rejestracji pacjent wchodzi bezpośrednio na stronę www aplikacji lub korzysta z łącza udostępnionego na stronie internetowej podmiotu.

Dokonanie rezerwacji terminu wizyty lub dostęp do wyników badań możliwy jest tylko wtedy, gdy użytkownik posiada konto w systemie. Aby utworzyć konto należy kliknąć przycisk “Załóż konto” w głównym Menu na stronie startowej. Utworzenie Konta możliwe jest również z wykorzystaniem Profilu Zaufanego lub Węzła Krajowego.

Tworzenie konta w e-Rejestracji przez pacjenta

Po wejściu w zakładkę “Załóż konto” pacjent wypełnia formularz rejestracyjny. Podane dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym, ich weryfikacja będzie dokonana w późniejszym etapie. Uzupełnić należy wszystkie obowiązkowe pola, które nie posiadają żadnego oznaczenia. Pola nieobowiązkowe oznaczono podpisem: “(opcjonalne)”. Na podany przy rejestracji adres e-mail wysłana zostanie prośba o potwierdzenie założenia konta, należy więc zwrócić szczególną uwagę aby był on poprawny.

Na Rysunkach 1-5. zaprezentowano wygląd poszczególnych sekcji formularza.

Rysunek 1. Formularz rejestracyjny - dane uwierzytelniające. Górny panel: prawidłowo wypełniona sekcja. Dolny panel: nieprawidłowości mogące wystąpić przy wypełnieniu formularza. Jeżeli nazwa użytkownika jest zajęta wówczas pole do wpisania zostanie oznaczone na czerwono i wyświetlona zostanie odpowiednia informacja przy polu tekstowym (❶). Nie wypełnienie obowiązkowego pola spowoduje pojawienie się przy nim czerwonej gwiazdki (❷).

Rysunek 2. Formularz rejestracyjny - dane i adres pacjenta. Sekcja widoku zakładania konta pozwalająca wprowadzić dane osobowe pacjenta oraz adres jego zamieszkania.

Rysunek 3. Formularz rejestracyjny - pole weryfikacji. Panel górny: Test CAPTCHA (❶). W standardowym formacie test wymaga podania kodu z obrazka (❷). Panel dolny: jeżeli kod jest nieczytelny lub sprawia problem z odczytaniem, użytkownik może odznaczyć opcję: “Mam problem z odczytem obrazka.” (❸). W tej samej sekcji pojawi się wówczas opcja podania rozwiązania prostego zadania matematycznego (❹), którego wynik należy wprowadzić w odpowiednie pole poniżej (❺). Przy pomocy przycisku “Odśwież” (❻) można również zmienić zadanie lub kod.

Po potwierdzeniu zapoznania się z regulaminem ❶↓, użytkownik wysyła gotowy formularz poprzez wciśnięcie przycisku “Rejestruj” ❷↓, znajdującego się u dołu kwestionariusza. System zweryfikuje następnie poprawność wprowadzonych danych.

Rysunek 4. Formularz rejestracyjny - rejestracja.

Jeśli dane w formularzu zostały wprowadzone niezgodnie z wymogami, utworzenie konta nie powiedzie się, a użytkownik zostanie poinformowany o nieprawidłowościach poprzez odpowiedni komunikat u szczytu formularza.

Rysunek 5. Formularz rejestracyjny - sposób zakomunikowania nieprawidłowości w formularzu.

Po poprawieniu błędów należy ponownie uzupełnić pole z kodem z obrazka (lub rozwiązaniem zadania matematycznego) i nacisnąć przycisk “Rejestruj”.

O założeniu konta użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail, której potwierdzenie pozwoli zalogować się do e-Rejestracji.

Uwaga! W przypadku potrzeby utworzenia konta osobie, której nie nadano jeszcze numeru PESEL lub osobie pozostającej pod opieką tworzącego konto, należy skorzystać z opcji powiązania konta z subkontem. Opcja ta jest dostępna dla osoby posiadającej konto na portalu e-Rejestracja i została opisana szerzej w punkcie Pacjenci powiązani.

Logowanie do aplikacji e-Rejestracja

Zalogowanie się do aplikacji e-Rejestracja pozwala użytkownikowi dokonać najważniejszej z jego punktu widzenia operacji, a mianowicie umówienie się na wizytę w poradni. Do systemu zalogować się można jako pacjent, pracownik jednostki medycznej (lekarz, administrator) oraz kontrahent.

Zaloguj się jako pacjent

Aby zalogować się do aplikacji e-Rejestracja na głównym pasku Menu należy wybrać zakładkę “Zaloguj” ❶↓. Domyślnym widokiem aplikacji jest widok Zaloguj się jako Pacjent ❷↓. Jeżeli widok byłby inny należy u dołu strony w panelu “Zmień tryb logowania” ❸↓ wybrać opcję “Zaloguj się jako Pacjent” (na poniższym rysunku opcja nie jest dostępna, ponieważ zaprezentowany widok jest już widokiem Pacjenta).

Aplikacja udostępnia logowanie:

 1. Kontem e-rejestracji podmiotu: z użyciem nazwy konta i hasła ❹↓.

 2. Profilem zaufanym lub e-dowodem ❺↓.

Rysunek 6. Ekran logowania do aplikacji e-Rejestracja.

Logowanie tradycyjne

Wybierając ścieżkę tradycyjną wpisujemy nazwę użytkownika lub adres e-mail oraz hasło, które nadaliśmy przy tworzeniu konta. Jeśli zapomnieliśmy hasła pod przyciskiem “Zaloguj” możemy wybrać opcję “Zapomniałeś hasła?”, która przeniesie nas na ekran resetowania hasła, co umożliwi nadanie nowego hasła do naszego konta.

Rysunek 7. Ekran resetowania hasła.

Po wpisaniu adresu e-mail (❶) i weryfikacji za pomocą testu CAPTCHA (❷) możemy zresetować hasło wybierając przycisk “Resetuj hasło” (❸).

Logując się metodą tradycyjną będziemy zobowiązani powiązać nasze konto z kontem pacjenta w placówce podmiotu medycznego. Opcja ta jest wymagana aby w pełni korzystać z możliwości e-Rejestracji. System przypomni nam, że nasze konto nie zostało jeszcze potwierdzone, na stronie startowej aplikacji w sekcji “Uwagi” (Rysunek 8.).

Rysunek 8. Przypomnienie o konieczności potwierdzenia konta w sekcji Uwagi.

Logowanie za pomocą ePUAP / Węzła Krajowego

Logowanie za pomocą ePUAP zapewnia natychmiastowe potwierdzenie tożsamości użytkownika a tym samym daje możliwość pełnego wykorzystania aplikacji e-Rejestracja. Proces wymaga posiadania Profilu Zaufanego, którego procedurę tworzenia można znaleźć tutaj: gov.pl. Po kliknięciu na przycisk “Zaloguj się” w sekcji “Zaloguj się profilem zaufanym” na ekranie logowania (Rysunek 6.) zostaniemy przeniesieni na stronę Profilu Zaufanego, gdzie będziemy mogli dokonać zalogowania w wygodny dla nas sposób. Następnie z konta w Profilu Zaufanym użytkownika do systemu e-Rejestracja zostaną pobrane następujące dane: imię, nazwisko, numer identyfikatora i data urodzenia.

Drugi ze sposobów zalogowania wykorzystuje platformę Login.gov.pl. Jest to prosty i bezpieczny dostęp do różnych usług publicznych online, w tym również e-Rejestracji. Opcja zapewnia zalogowanie do konta e-Rejestracji za pośrednictwem loginu i hasła wykorzystywanego do zalogowania na Login.gov.pl. W przypadku braku konta użytkownika, system generuje je automatycznie. Użytkownik powinien wtedy zakceptować wymagany regulamin oraz zmienić hasło. W przypadku problemów ze zmianą hasła, wymagane jest uzupełnienie adresu e-mail i skorzystanie z opcji resetowania hasła. Więcej informacji na stronie: Login.gov.pl.

Po zalogowaniu użytkownik zostanie przeniesiony na stronę startową e-Rejestracji.

Logowanie za pomocą kodu

Istnieje jeszcze trzecia ścieżka, dla osób nie posiadających konta w e-Rejestracji, a potrzebujących odebrać wynik wykonanego w podmiocie medycznym badania. Możliwe jest wówczas jednorazowe logowanie za pomocą kodu, otrzymanego w jednostce medycznej, które pozwala na podejrzenie wyników przeprowadzonej procedury medycznej. W tym celu na ekranie do logowania w sekcji “Zmień tryb logowania” wybieramy opcję “Zaloguj się za pomocą kodu” ❶↓.

Rysunek 9. Logowanie za pomocą kodu. Pole wyboru opcji logowania.

Użytkownik zostanie wówczas przeniesiony do nowego widoku, w którym będzie zobowiązany do wyboru rodzaju identyfikatora z rozwijalnej listy ❷↓ (PESEL, numer w Unii Europejskiej, nr dowodu osobistego), podania go, wpisania otrzymanego w placówce kodu ❸↓ oraz weryfikacji za pomocą testu CAPTCHA ❹↓. Po kliknięciu “Zaloguj” ❺↓użytkownik będzie miał możliwość podejrzenia wyniku w odpowiedniej zakładce na podstawie nadanej mu roli “Pacjenta anonimowego”.

Rysunek 10. Ekran logowania za pomocą kodu.

Zaloguj się jako pracownik jednostki medycznej lub kontrahent

Konta pracowników medycznych i kontrahentów tworzone są przez administratora systemu po stronie jednostki zarządzającej e-Rejestracją.

Logowanie się do systemu będzie wymagało podania nazwy użytkownika stworzonej przez administratora, oraz tymczasowego hasła, które pracownik/kontrahent będzie mógł zmienić w dowolnym momencie po pierwszym zalogowaniu się.

Aby przejść do strony logowania należy z listy dostępnych opcji logowania w polu “Zmień tryb logowania” wybrać przycisk “Zaloguj jako pracownik/kontrahent” (Rysunek 9.). Proces logowania jest identyczny jak w przypadku pacjenta (można wykorzystać zarówno logowanie tradycyjne jak i przez ePUAP/Węzeł Krajowy). Pracownicy oraz kontrahenci nie logują się do systemu za pomocą pojedynczych kodów. Strona startowa jak i dostępne funkcjonalności będą zależały od roli nadanej pracownikowi w systemie, o czym traktuje następny rozdział.

Zasady budowania dialogu z użytkownikiem

Jak każda aplikacja również e-Rejestracja posiad wiele różnych zasad i sposobów przekazywania informacji użytkownikowi (rozwijalne menu, przyciski akcji, formularze czy komunikaty). Poniżej przedstawiono najważniejsze zasady budowania dialogu z użytkownikiem zastosowane w e-Rejestracji wraz z licznymi przykładami.

Przyciski akcji

Przyciski akcji w e-Rejestracji odpowiedzialne są za zapoczątkowanie lub zakończenie określonych operacji. Jako kluczowy element interakcji użytkownika z systemem są łatwo odróżniane od elementów stałych środowiska serwisu. Większość przycisków posiada nazwę akcji, którą wywołują. W przypadku przycisków-ikonek po najechaniu na przycisk pojawi się pole komunikatu, opisujące działanie przycisku (Rysunek 13.).

Rysunek 13. Komunikat pojawiający się po najechaniu kursorem na ikonę przycisku, opisujący działanie przycisku.

W poniższej Tabeli 1. można znaleźć zestawienie przycisków (wygląd) wraz z funkcją.

Tabela 1. Zestawienie przycisków (w formie graficznej) z objaśnieniami.

Wygląd graficzny

Cel przycisku

Przycisk umożliwiający zalogowanie do systemu po podaniu loginu i hasła.

Przyciski kierujące na różne strony logowania w zależności od roli jaką użytkownik posiada w systemie.

Przycisk kierujący do formularza zakładania konta.

Przycisk kierujący do formularza zmiany hasła.

Przycisk umożliwiający wyszukanie wpisanej frazy, usługi czy świadczenia po wyborze szczegółowych kryteriów wyszukiwania.

Przycisk pozwalający przejść dalej do kolejnego kroku umawiania wizyty po wyborze poradni, do której pacjent pragnie się umówić.

Przycisk umożliwiający zakończenie procesu umawiania wizyty po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól.

Przycisk pozwalający na wydrukowanie szczegółów umówionej wizyty (otwiera okno podglądu wydruku).

Przycisk umożliwiający dodanie załącznika do umówionej wizyty (skierowania), otwiera okno dodawania pliku.

Przycisk przenoszący użytkownika do zakładki “Wizyty Pacjenta”.

Grupa przycisków, które dotyczą tej samej akcji czyli przejścia do zakładki umawiania wizyty. Ich kształt zależy od przestrzeni, w której są zagnieżdżone. Cechą wspólną jest ikona podkładki z klipem i zielonym znakiem plus.

Przycisk kierujący do panelu umawiania wizyty ze wstępnie wybraną poradnią, którą przycisk opisuje (tutaj: Poradnia Ginekologiczna).

Przyciski pozwalające sortować widoczne wizyty z podziałem na wizyty umówione na dziś oraz te, do realizacji w tym tygodniu (od poniedziałku do niedzieli tygodnia, który aktualnie trwa).

Przycisk odświeżający podgląd wizyt, przywracający ustawienia pokazujące wszystkie wizyty zrealizowana i oczekujące na realizację.

Przycisk umożliwiający odświeżenie listy prezentującej aktualny stan kolejek w jednostce.

Przyciski służące zapisaniu zmian dokonany w obrębie różnych elementów konta użytkownika lub zmian w obrębie funkcjonalności.

Przykładowe przyciski służące udzieleniu odpowiedzi “Tak” lub “Nie” na zadane w ankiecie pytanie.

Przycisk służący przekształceniu konta głównego pacjenta na konto podrzędne.

Przycisk wywołujący weryfikacje formularza rejestracyjnego konta. W przypadku poprawności wprowadzonych danych umożliwia zarejestrowanie konta.

Przycisk przenosi do zakładki dodawania konta powiązanego.

Przyciski pozwalające na ostateczne podjęcie decyzji odnośnie wykonania konkretnej akcji w systemie (występują w oknach dialogowych). Tutaj zgoda: “OK” lub anulowanie: “Anuluj”

Przyciski umożliwiające zmniejszenie A lub zwiększenie A+ rozmiaru czcionki na stronie.

Przyciski nadające stronie wygląd w odpowiednim kontraście (ikona odzwierciedla wygląd czcionki i tła na stronie po zastosowaniu zmiany).

Ikona grotu strzały (ostrego nawiasu) sugeruje przeniesienie użytkownika na nową stronę, dotyczącą szczegółów aktualności.

Trójkątne przyciski przenoszą użytkownika do kolejnych podstron listy (czarne o jedną stronę, białe na początek/koniec listy).

Przycisk pozwalający wyświetlić szczegóły wizyty w nowej zakładce.

Przycisk przenoszący użytkownika do formularza zmiany wizyty, wywołuje pojawienia się okna decyzyjnego z pytaniem a chęć zmiany wizyty.

Przycisk służący do anulowania umówionej wizyty lub usunięcia danego punktu z listy, wywołuje pojawienie się okna decyzyjnego z prośbą potwierdzenia akcji.

Przycisk pozwalający przejść do zakładki ze szczegółami danego punktu z listy, oznacza również możliwość jego edycji.

Przycisk pozwalający przejść do zakładki ze szczegółami wizyt.

Przycisk pozwalający odświeżyć obrazek w teście CAPTCHA.

Przycisk wywołujący pomoc kontekstową

Formularze

Formularze w aplikacji e-Rejestracja spełniają podobną rolą jak ich papierowe odpowiedniki. Służą gromadzeniu danych o pacjentach lub danych istotnych z punktu widzenia prawidłowego działania aplikacji. Pozwalają również na wstępną weryfikację danych. Istnieją również formularze wspomagające komunikację pacjenta z lekarzem lub umożliwiając częściową ocenę stanu zdrowia pacjenta (ankiety).

Poniższa lista prezentuje rozwiązania w obrębie formularzy, które ułatwiają ich użytkowanie lub usprawniają komunikacje z użytkownikiem:

 • Pola obowiązkowe, a błędnie wypełnione lub nie wypełnione wcale, zostają po weryfikacji oznaczone czerwoną gwiazdką:

 • Jeżeli pole ma zostać wypełnione jednoznaczną odpowiedzią (np. odpowiedzią “tak” lub “nie”) w polu dostępna jest rozwijalna lista wyboru:

 • Część odpowiedzi w formularzach wymaga od użytkownika dokonania wyboru z listy kilku dostępnych opcji poprzez zaznaczenie jej w polu wyboru ❶↓. Dodatkowo może występować opcja wpisania własnej, krótkiej odpowiedzi w polu tekstowym ❷↓:

 • W niektórych formularzach należy odhaczyć (zaznaczyć) pole wyboru ❶↓, aby np. zaakceptować Regulamin lub odblokować dostęp do innych opcji:

 • Gdy konieczne będzie podanie daty wówczas użytkownik będzie mógł ją wybrać z pojawiającego się lub zagnieżdżonego kalendarza:

 • Formularze mogą również zawierać pola dodawania dokumentów lub załączników, w formie przycisku akcji “Dodaj załącznik”:

Okna dialogowe

Okno dialogowe jest narzędziem, które pozwala nawiązać szybką interakcję z użytkownikiem, w której zobowiązany jest on podjąć określoną decyzję.

Okna decyzyjne

W e-Rejestracji zastosowano okna decyzyjne, które wyświetlają komunikat a następnie pozwalają użytkownikowi dokonać wybór za pomocą przycisku OK lub Anuluj (lub innych, pozwalających dać jednoznaczną odpowiedź na zadane pytanie), w zależności od jego woli.

Rysunek 14. Przykład okna decyzyjnego służącego odwołaniu wizyty.

Komunikaty

Za pomocą komunikatów przekazywany jest użytkownikowi szereg istotnych informacji, takich jak np. brak niezbędnych danych, błędy występujące podczas działania aplikacji czy też informacja o pomyślnym zakończeniu podjętych operacji.

W systemie e-Rejestracja komunikaty informacyjne wyświetlane są tak długo, aż wykonana zostanie akcja, której komunikat dotyczy lub pojawiają się jako efekt działania użytkownika, informując go o dokonanej zmianie. Komunikatów nie można zamknąć. Są one wyświetlane u szczytu sekcji, której dotyczą, zwykle w prostokątnej ramce. Mogą zawierać link do podstrony, na której ma być dokonana akcja.

W zależności od treści komunikaty przybierają różne formy graficzne:

 • Komunikaty wymagające podjęcia akcji wyświetlane są w czerwonej ramce, na beżowym tle, a część tekstu jest pogrubiona i zapisana kolorem czerwonym:

 • Komunikaty notyfikacyjne, informujące użytkownika o sposobie działania systemu e-Rejestracja lub zawierające ważną dla niego wiadomość, wyświetlane są w niebieskiej ramce, na jasnobeżowym tle, z ikonką chmurki dialogowej z literą “i”, a treść jest zapisana standardową, czarną czcionką:

 • Komunikaty notyfikacyjne, informujące o udanej akcji, wyświetlane są w niebieskiej ramce, z zielonym znacznikiem ✔, a treść jest zapisana zieloną, pogrubioną czcionką:

 • Komunikaty notyfikacyjne, informujące o nieudanej akcji, wyświetlane są w niebieskiej ramce, z czerwonym znacznikiem , a treść jest zapisana czerwoną, pogrubioną czcionką:

 • Komunikaty błędu, dotyczące niepoprawnych danych, wyświetlane są w czerwonych ramkach, a tekst w całości zapisany jest czerwoną czcionką:

 • Komunikaty błędu, dotyczące niepoprawnego działania aplikacji lub przerwy technicznej, wyświetlany jest na osobnej stronie błędu, z treścią dotyczącą przyczyny powstania błędu:

Interfejs użytkownika

Poruszanie się po aplikacji

Aplikacja e-Rejestracja dostępna jest z poziomu strony internetowej, której adres URL określa administrator systemu jednostki medycznej. Do nawigacji po systemie należy używać myszy. W celu przejścia do poszczególnych opcji dostępnych w systemie należ kliknąć (przycisnąć lewym przyciskiem myszy) na żądanej opcji.

W aplikacji nie są wykorzystywane przyciski funkcyjne (F1-F12). Przemieszczanie się pomiędzy kolejnymi polami / przyciskami możliwe jest również przy użyciu klawisza TAB. Gdy w czasie przemieszczania przycisk akcji zostanie podświetlony wówczas możliwa jest jego aktywacja (wywołanie akcji) po przyciśnięciu klawisza ENTER.

Strona startowa aplikacji

Po przejściu na stronę startową aplikacji e-Rejestracja użytkownik ma możliwość dostosowania wielkości czcionki oraz kontrastu do własnych preferencji. Do tego celu należy wykorzystać odpowiednio oznaczone przyciski w prawym górnym rogu strony (pasek ustawień). Przyciski te pozostają widoczne na każdej podstronie systemu, dzięki czemu użytkownik ma prawo zmienić powyższe ustawienia w dowolnym momencie.

Poniżej paska ustawień znajduje się Menu, z poziomu którego mamy możliwość zalogowania się (“Zaloguj”) lub założenia konta (“Załóż konto”), jeśli takiego nie posiadamy. W zakładce “Świadczenia” podejrzymy kolejki do poradni oraz listy oczekujących na dane świadczenie. Kliknięcie na którąkolwiek zakładkę spowoduje przeniesienie do odpowiedniej strony o treści odpowiadającej nazwie zakładki. Stronę dopełnia statyczna sekcja tekstowa, której treść zależy od polityki jednostki medycznej, będącej właścicielem e-Rejestracji.

Rysunek 15. Interfejs użytkownika. Strona startowa niezalogowanego użytkownika.

Świadczenia

W zakładce Świadczenia niezalogowany użytkownik może podejrzeć aktualne kolejki do wybranych poradni oraz sprawdzić jaka jest dostępność usług (listy świadczeń).

Kolejki

Aplikacja e-Rejestracja pozwala pacjentom na monitorowanie aktualnego statusu kolejek w jednostce medycznej. Informacja o kolejkach pobierana jest bezpośrednio z systemu źródłowego szpitala i prezentowana pacjentowi zgodnie z uprawnieniami i ustawieniami aplikacji. W celu odświeżenia kolejek/stanowisk należy kliknąć przycisk “Odśwież” ❶↓, znajdujący się nad tabelą prezentującą aktualny stan kolejek.

Rysunek 16. Interfejs użytkownika. Kolejki do zapisów do poradni.

Lista oczekujących na świadczenie

Aplikacja e-Rejestracja pozwala pacjentom również na monitorowanie statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia. Listy oczekujących są prowadzone bezpośrednio z systemu źródłowego szpitala i prezentowane zgodnie z uprawnieniami i ustawieniami aplikacji. Prócz wspomnianej liczby oczekujących na świadczenie ❶↓, pacjent dowie się z nich kiedy dostępny jest najbliższy wolny termin świadczenia ❷↓ oraz czy przyjęcia dotyczą przypadków pilnych czy stabilnych ❸↓.

Rysunek 17. Interfejs użytkownika. Lista oczekujących na świadczenia.

Interfejs: Pacjent

Strona Startowa dla zalogowanego użytkownika

Menu użytkownika zalogowanego na konto pacjenta jest dużo bardziej rozbudowane i oprócz wspomnianych “Świadczeń” pozwala również na operację w obrębie wizyt (“Wizyty”), podejrzenie “Dokumentów Pacjenta”, przeglądnięcie dostępnych poradni (“Poradnie”), dokonanie zmian w koncie pacjenta (“Konto”), zrealizowanie płatności za usługi (“Płatności”), zamówienie recept (“Leki i recepty”), ponowne przeczytanie “Regulaminu” oraz wylogowanie się (“Wyloguj”). Za wyjątkiem “Wyloguj”, który stanowi przycisk żądania wykonania akcji wylogowania, kliknięcie pozostałych zakładek spowoduje przejście na odpowiednie podstrony aplikacji.

W części tekstowej strony głównej umieszczono istotne z punktu widzenia użytkownika informacje, a ich treść jak i format mogą być dostosowane przez administratora systemu. W sekcji tej użytkownik za pomocą odpowiednich komunikatów poinformowany zostaje o niezbędnych akcjach, jakie musi podjąć (np. o konieczności potwierdzenia tożsamości ❶↓) oraz zbliżających się terminach wizyt ❷↓. Wyświetlone tu mogą być również ostrzeżenia, np. że hasło nie było zmieniane od co najmniej 30 dni, listy niepotwierdzonych zmian w terminach wizyt czy pytania do pacjenta oznaczone jako ważne.

Po treści statycznej, zdefiniowanej przez administratora, mogą być wyświetlane aktualności. Aby rozwinąć treść poszczególnych aktualności należy kliknąć na umieszczony w prawym dolnym rogu przycisk “Szczegóły aktualności” ❸↓.

Rysunek 18. Interfejs Pacjenta. Strona Główna zalogowanego pacjenta.

Wizyty

Po najechaniu kursorem na zakładkę “Wizyty” (Rysunek 18.) z rozwijalnej listy możemy wybrać trzy opcje:

 • umawianie wizyty: “Umów się”,

 • podejrzenie wizyt: “Lista wizyt”

 • zmianę terminów wizyt: “Zmiany”.

Umawianie wizyty

Najważniejszą z punktu widzenia użytkownika funkcjonalnością e-Rejestracji jest możliwość umówienia wizyty w poradni specjalistycznej. Po przejściu na stronę umówienia wizyty (dostęp możliwy jest z poziomu kilku zakładek po kliknięciu na odpowiednio oznaczony przycisk - patrz Tabela 1.) pierwszym krokiem jest wybór poradni, do której chcemy się umówić, którego dokonamy z rozwijalnej listy poradni:

Rysunek 19. Interfejs Pacjenta. Umawianie wizyty - wybór poradni. Po wyborze poradni należy kliknąć przycisk “Dalej” (❶).

W przypadku posiadania konta powiązanego, pierwszym krokiem będzie wybór, dla którego pacjenta zamierzamy umówić wizytę (kliknięcie na przycisk “Umów” ❶↓):

Rysunek 20. Interfejs Pacjenta. Umawianie wizyty - wybór pacjenta.

W kolejnym oknie przechodzimy do formularza umawiania wizyty, który rozpoczyna się edytowalną ankietą dotyczącą zdrowia pacjenta (pytania są edytowalne i zależą od rodzaju szpitala czy poradni):

Rysunek 21. Interfejs Pacjenta. Umawianie wizyty - przykładowa ankieta.

Poniżej znajduje się właściwa część umawiana terminu wizyty, w której pacjent / rejestrator dokonuje wyboru dogodnego terminu za pośrednictwem zagnieżdżonego kalendarza ❶↓, uprzednio wybierając typ usługi ❷↓ oraz lekarza ❸↓. Dodatkowo należy określić godzinę wizyty ❹↓. Opcja możliwa jest po kliknięciu na wybraną godzinę z listy znajdującej się poniżej kalendarza. W przypadku rezygnacji możemy cofnąć się do wyboru poradni po kliknięciu na przycisk w lewym dolnym rogu pola “Krok 2 - wybierz termin” ❺↓.

Rysunek 22. Interfejs Pacjenta. Umawianie wizyty - wybór terminu.

W ostatnim etapie należy oznaczyć czy posiadamy skierowanie do wybranej poradni ❶↓ oraz określić czy jest ono papierowe czy elektroniczne ❷↓. Dla skierowania elektronicznego podajemy kod dostępu ❸↓. W przypadku skierowania papierowego należy załączyć skan dokumentu w polu “Załączniki” za pomocą przycisku “Dodaj załącznik” ❹↓. Jeżeli nie posiadamy skanu skierowania będziemy zobowiązani do dostarczenia skierowania do jednostki medycznej do 14 dni od daty zapisania się do poradni lub załączenia skanu skierowania w tym terminie (przypomnienie może zostać wysłane wiadomością SMS). Na zakończenie klikamy przycisk “Umów” ❺↓.

Rysunek 23. Interfejs Pacjenta. Umawianie wizyty - dodawanie skierowania.

Po wysłaniu formularza otrzymamy potwierdzenie w formie “Numerka”, będącego podsumowaniem rejestracji wizyty, który znajdziemy w polu “Wizyta” u dołu strony “Umówiono wizytę”. Numerek będzie również dostępny jako “Zaplanowana wizyta” w szczegółach wizyty na liście wizyt (zobacz Lista wizyt).

Jeśli nie uzupełniliśmy ankiety wciąż będzie ona dostępna do uzupełnienia.

Oprócz najważniejszych informacji dotyczących wizyty w polu “Wizyta” pojawi się również przycisk umożliwiający wydruk podsumowania ❶↓ (obejmujący zarówno ankietę jak i pole “Wizyta”) oraz pole, w którym możemy dodać eSkierowanie (kod dostępu) ❷↓ lub je usunąć (wycofać) ❸↓.

Rysunek 24. Interfejs Pacjenta. Umawianie wizyty - numerek.

Lista wizyt

Po umówieniu pierwszej wizyty będzie ona widoczna w zakładce Wizyty Pacjenta, do której można przejść z poziomu Menu → Wizyty → Lista Wizyt.

Za pomocą przycisków w polu “Operacje” użytkownik może zawęzić widoczne wizyty do dnia dzisiejszego ❶↓ lub najbliższych 7 dni ❷↓. Mając dane dotyczące wizyty możemy wyszukać konkretną wizytę za pośrednictwem wbudowanej wyszukiwarki ❸↓ lub uszczegółowić wyniki wyszukiwania za pomocą zaawansowanych opcji wyszukiwania (rozwijalne pole) ❹↓. Jeżeli posiadamy konto powiązane z naszym (konto pacjenta powiązanego) wówczas możemy zaznaczyć, że chcemy (opcja domyślna) lub nie aby były pokazywane wyniki wyszukania również dla tego konta ❺↓. Wyszukanie nastąpi po kliknięciu przycisku “Szukaj” ❻↓. U dołu strony wyświetlone są wszystkie zapisane wizyty pacjenta i pacjenta powiązanego w formie tabeli, których zakres zostanie ograniczony po dokonaniu wyszukania lub oznaczenia jednej z opcji w “Operacjach”.

Rysunek 25. Interfejs Pacjenta. Podgląd listy wizyt pacjenta.

Z poziomu tabeli wyświetlającej listę wizyt można:

 • podglądnąć wizytę - kliknięcie na ikonę kalendarza przenosi nas do strony: “Zaplanowana wizyta”;

 • zmienić termin wizyty - kliknięcie na ikonę strzałki wyświetla okno zgody na akcje, a po kliknięciu OK użytkownik zostanie przeniesiony na stronę: “Umawianie na wizytę”, gdzie dokona zmiany terminu i godziny wizyty w obrębie kalendarza (identycznie, jak przy umówieniu wizyty);

 • odwołać wizytę - kliknięcie na ikonę wywoła okno akceptacji, a po kliknięciu OK wizyta zostanie anulowana.

Pozycje tabeli możemy sortować po dacie klikając na słowo “Data” w nazwie tabeli. Liczbę wyświetlanych pozycji możemy ograniczyć do 5 lub wydłużyć do nawet 500 pozycji, a przejścia pomiędzy kolejnymi zakresami w tabeli umożliwiają przyciski trójkątów u dołu strony.

Świadczenia

W Karcie pacjenta obok “Wizyt Pacjenta” kolejną zakładkę stanowią “Świadczenia”. Na znajdującej się tutaj liście pacjent może podejrzeć wszystkie świadczenia, które zrealizował w jednostce medycznej (wraz ze szczegółami ❶↓), jak również te, które oczekują na realizację:

Rysunek 26. Interfejs Pacjenta. Karta pacjenta - Świadczenia.

Dokumenty pacjenta

Kolejna zakładka w Karcie pacjenta dotyczy dokumentów pacjenta. Można do niej również wejść z poziomu Menu → Dokumenty pacjenta. W polu “Zakres dokumentów” decydujemy, którego z kont dokumenty chcemy wyświetlić ❶↓. Użytkownik ma możliwość wyszukania konkretnego dokumentu lub zawężenia pola wyświetleń do konkretnego zakresu dat i/lub jednostki tworzącej / powiązanej za pomocą wbudowanej wyszukiwarki (pole “Opcje Wyszukiwania” ❷↓). W polu “Lista dokumentów” zagnieżdżona została tabela wyświetlająca wszystkie dokumenty pacjenta lub ich listę ograniczoną do opcji wyszukiwania.

Rysunek 27. Interfejs pacjenta. Karta pacjenta - Dokumenty pacjenta

W tabeli dokumenty zostały opisane wg jednostki tworzącej i powiązanej, daty świadczenia, daty utworzenia i statusu. W kolumnie “Historia pobrań” można podejrzeć kiedy dokumenty po raz ostatni były pobrane (w nowej zakładce po kliknięciu przycisku “Wyświetl” ❸↑). Ostatnia kolumna dotyczy operacji “Udostępnij” ❹↑ (udostępnia dokument lekarzowi POZ, wymaga potwierdzenia w nowym oknie dialogowym) oraz “Pobierz” ❺↑ (pobiera dokument na dysk urządzenia, z którego korzysta użytkownik).

Lista oczekujących

W kolejnej z zakładek Karty Pacjenta użytkownik ma możliwość przeglądania wpisów na listę oczekujących. Wpis jest dokonywany wówczas jeżeli pacjent nie zostanie z jakiegoś powody zapisany na wizytę / poradę w dniu zgłoszenia. Wyświetlane są tu informacje dotyczące statusu czy planowanej data świadczenia. Jeżeli personel szpitala uzna za słuszne pojawią się również inne dane np. informacja o planowanych procedurach czy oczekiwaniu na wyniki innych badań lub świadczeń.

Rysunek 28. Interfejs Pacjenta. Karta pacjenta - Lista oczekujących.

Chat z lekarzem

e-Rejestracja umożliwia użytkownikowi rozmowę z lekarzem za pośrednictwem wideokonferencji. Aby skorzystać z tej opcji należy przejść do Menu → Chat → Chat z lekarzem. Wyświetli się tutaj lista dostępnych lekarzy ❶↓. Jeśli użytkownika interesuje rozmowa z konkretnym lekarzem wówczas może wyszukać go za pomocą wyszukiwarki ❷↓. Pod polem wyszukiwania wyświetlona jest lista lekarzy, z którymi można się skontaktować, stan kolejki (liczba oczekujących), status użytkownika oraz akcje możliwe do podjęcia. Stan kolejki odświeża się co 30 sekund, o czym informuje odpowiedni komunikat. Akcja ta może zostać również wywołana po kliknięciu na przycisk “Odśwież kolejki” ❸↓.

Rysunek 29. Interfejs Pacjenta. Widok zakładki Chat z lekarzem przed dołączeniem do kolejki.

Jeżeli dostępna będzie rozmowa z wybranym lekarzem, wówczas użytkownik uzyska opcję połączenia się na wideokonferencję za pomocą aplikacji przeglądarkowej Jitsi Meet. Aby tego dokonać należy kliknąć przycisk z zielonym znakiem “+” ❹↑. Użytkownik dodawany jest wówczas do kolejki oczekujących, o czym poinformuje go odpowiedni komunikat. Zmienią się wówczas “Stan kolejki” oraz “Twój status” w tabeli przy nazwisku lekarza, z którym użytkownik pragnie się połączyć. Jeżeli zechcemy zrezygnować z opcji połączenia z lekarzem, możemy opuścić kolejkę klikając przycisk z czerwonym znakiem “x” ❶↓.

Rysunek 30. Interfejs Pacjenta. Widok zakładki Chat z lekarzem - oczekiwanie na połączenie.

Połączenie nastąpi automatycznie, gdy lekarz będzie mógł z nami porozmawiać. Po zakończeniu połączenia użytkownikowi wyświetli się ankieta “Ocena jakości wizyty / jakości połączenia”, którą ten może wypełnić i zapisać lub zignorować.

Poradnie

Użytkownik w zakładce “Poradnie” może podejrzeć do jakich poradni w obrębie szpitala / jednostki medycznej może się umówić za pośrednictwem e-Rejestracji. Na wyświetlonej liście znajdują się informacje na temat poradni, których treść zależy od polityki szpitala. Dla każdej poradni określone są godziny otwarcia w kolejnych dniach tygodnia. Użytkownik chcący umówić wizytę w poradni, może kliknąć na przycisk oznaczony zielonym znakiem plus “Umów wizytę w: …” ❶↓, co przekieruję go do podstrony “Umów wizytę”, ze wstępnie wybraną poradnią .

Rysunek 31. Interfejs Pacjenta. Dostępne poradnie.

Konto użytkownika

Każdy użytkownik ma dostęp do swojego konta, z poziomu którego może dokonać odpowiednich zmian w danych osobowych czy kontaktowych, zmienić hasło, dodać pacjenta powiązanego a także usunąć konto. Dostęp do tych informacji użytkownik otrzymuje z poziomu zakładki “Konto” w głównym Menu.

Dane konta

Z poziomu “Danych konta” użytkownik może zmienić sposób logowania (hasło ❶↓ - procedura opisana w punkcie Logowanie tradycyjne) oraz sposób kontaktu z jednostką medyczną (za pomocą e-mail lub SMS po zaznaczeniu / odznaczeniu odpowiedniego pola wyboru ❷↓, wraz z ewentualną zmianą adresu e-mail ❸↓ i numeru telefonu ❹↓):

Rysunek 32. Interfejs Pacjenta. Dane konta pacjenta.

W dalszej części można uzupełnić / zmienić informacje dotyczące danych osobowych tj. imię, nazwisko czy płeć (nr PESEL nie może być zmieniony). W kolejnym polu pacjent może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentów jednostkom zewnętrznym (lub pozostawić domyślną opcję: “Brak zgody”) ❶↓. Wszystkie dokonane zmiany zostaną zapisane po przyciśnięciu przycisku “Zapisz zmiany” ❷↓.

Rysunek 33. Interfejs Pacjenta. Szczegółowe dane konta.

U dołu strony znajduje się pole umożliwiające przekształcenie konta użytkownika w konto podrzędne w sytuacji gdy istnieje przypisane konto podrzędne, które może stać się kontem nadrzędnym. Ostatnią opcją w zakładce “Dane pacjenta” jest możliwość usunięcia konta użytkownika. Kliknięcie odpowiednich przycisków “Przekształć” ❶↓ lub “Usuń konto” ❷↓ spowoduje wywołanie okna dialogowego, w którym użytkownik zostanie dopytany czy na pewno chce wprowadzić powyższe zmiany.

Rysunek 34. Interfejs Pacjenta. Przekształcanie konta.

Pacjenci powiązani

W ramach jednego konta nadrzędnego można powiązać ściśle określoną liczbę kont podrzędnych (w zależności od polityki szpitala). Konta podrzędne są tworzone dla pacjentów, którzy z różnych powodów nie mogą sami dokonywać rejestracji w jednostkach szpitalnych. Aby powiązać nowe konto z kontem nadrzędnym należy przejść do zakładki “Pacjenci powiązani” w obrębie Konta pacjenta i dodać pacjenta powiązanego za pomocą przycisku “Dodaj pacjenta powiązanego” ❶↓.

Rysunek 35. Interfejs Pacjenta. Konto pacjenta - Pacjenci powiązani.

Dodanie pacjenta powiązanego następuje z poziomu nowej zakładki, gdzie należy wprowadzić szczegółowe dane pacjenta, a następnie zapisać konto kliknięciem na przycisk “Zapisz zmiany” ❶↓.

Rysunek 36. Interfejs Pacjenta. Konto powiązane - uzupełnianie danych konta.

Potwierdzanie konta

Tożsamość osoby zakładającej konto w e-Rejestracji musi zostać potwierdzona. Jest to wymóg konieczny do zachowania bezpiecznego dostępu do danych medycznych. Po potwierdzeniu konta użytkownik otrzyma również rozszerzony dostęp do tych danych.

Istnieją dwie podstawowe drogi potwierdzenia tożsamości:

 • osobista, gdy pacjent potwierdza tożsamość w czasie wizyty w jednostce medycznej (potwierdzenie przez personel medyczny) lub przy użyciu jednorazowego kodu, który pacjent może otrzymać podczas tej wizyty (po podaniu kodu, daty jego utworzenia oraz kliknięciu na przycisk “Potwierdź konto” ❶↓),

 • wirtualna, za pośrednictwem zalogowania się do konta u jednego z Dostawców Tożsamości (ePUAP (Profil Zaufany) ❷↓ lub Węzeł Krajowy ❸↓).

Po potwierdzeniu status konta zostanie wyświetlony jako konto “Potwierdzone” ❹↓.

Rysunek 37. Interfejs Pacjenta. Potwierdzenie konta.

Pytania

W ostatniej zakładce “Konta użytkownika” możemy odczytać pytania, których odpowiedzi oczekuje od nas personel szpitala lub administrator systemu. Użytkownik będzie mógł udzielić odpowiedzi na pytania za pomocą przycisków wyboru (np. Tak / Nie). Część pytań, oznaczonych przez tworzącego jako ważne, będzie wyświetlana również na Stronie Głównej zalogowanego użytkownika. W kwestiach większej wagi (zwłaszcza administracyjnych) odpowiedź na pytanie jest wymagana aby odblokować dostęp do e-Rejestracji.

Rysunek 38. Interfejs Pacjenta. Pytania do pacjenta.

eDepozyt

Usługa eDepozyt jest jednym z dodatków do e-Rejestracji i nie zawsze będzie dostępna dla pacjentów (dostęp zależy od polityki szpitala). Umożliwia ona prowadzenie wirtualnego rachunku środków finansowych pacjenta zgromadzonych w depozycie.

Przy dostępie do eDepozytu pacjent może przejść do historii transakcji depozytu oraz utworzyć nowe zlecenie wypłaty. Aby móc korzystać z tej funkcjonalności, pacjent musi mieć uzupełniony numer PESEL oraz posiadać rachunek w systemie ERP Impuls.

Deklaracje POZ

Zalogowany pacjent ma dostęp do listy aktualnych deklaracji POZ obejmujących typ deklaracji oraz imię i nazwisko pracownika z nią powiązanego.

Rysunek 39. Interfejs Pacjenta. Deklaracje POZ pacjenta.

Płatności

Zalogowany pacjent ma dostęp do zakładki “Płatności” w głównym Menu, która nawiguje do zakładki “Płatności” na karcie pacjenta. Płatności realizowane są za pośrednictwem PayU.

W zależności od ustawionych filtrów na datę wizyty i stanu pola wyboru “Pokaż tylko nieopłacone” wyświetlane są pozycje odpowiadające wizycie. Filtrowanie wymaga kliknięcia w przycisk “Szukaj” ❶↓.

Każda z pozycji ❸↓ jest rozwijalna (“+” oznacza zwiniętą sekcję, “-” - rozwiniętą) i ma określone: datę wizyty, wartość usług, zapłacono, do zapłaty i akcję. W przypadku nieopłaconej pozycji ❸↓, dla której nie ma zamówienia “w trakcie” obsługi, dostępna jest akcja “Zapłać” ❹↓.

Wykonanie akcji “Zapłać” ❹↓ powoduje utworzenie zamówienia w ramach obsługi płatności. Aplikacja eRejestracji przekierowuje użytkownika do aplikacji systemu PayU, gdzie użytkownik powinien przeczytać podsumowanie zamówienia i, jeżeli wszystkie dane są prawidłowe, wybrać formę płatności i zapłacić za usługi.

Do momentu, w którym płatność nie zostanie zakończona lub anulowana, pozycja ❸↓ nie jest dostępna do zapłaty (dla akcji będzie niedostępny przycisk “Zapłać” ❹↓).

Ze względu na to, że zmiana statusu płatności jest automatyczna i zależna od systemu PayU, na liście może widnieć jeszcze pozycja z niezaktualizowaną wartością “Zapłacono”. W celu odświeżenia widoku płatności i pobrania aktualnych danych, należy kliknąć w “Odśwież płatności” ❷↓.

Dla wizyt, które obejmują przynajmniej jedną usługę płatną przed wizytą, przycisk “Zapłać” jest wyróżniony czerwonym kolorem ❺↓, a po najechaniu na taki przycisk kursorem, pojawia się komunikat: “Zapłać przed wizytą za pośrednictwem PayU”. Po rozwinięciu sekcji Informacje o świadczeniu, w kolumnie “Płatność przed wizytą”, może być zawarty napis “TAK” ❻↓ dla wizyt płatnych przed wizytą lub brak napisu - jeżeli usługa jest płatna w dowolny momencie.

Rysunek 40. Interfejs Pacjenta. Płatności za usługi pacjenta.

Po wykonaniu płatności przez użytkownika, następuje przekierowanie na zakładkę “Płatności” na karcie pacjenta. Użytkownikowi prezentowany jest komunikat o pomyślnym utworzeniu zamówienia w ramach obsługi płatności ❶↓.

Podgląd statusu pozycji jest dostępny po kliknięciu przycisku “Status” ❷↓, dostępne statusy:

 • Utworzono zamówienie w ramach obsługi płatności,

 • Płatność została zaakceptowana w całości,

 • Płatność jest w trakcie rozliczenia,

 • System PayU oczekuje na akcje ze strony sprzedawcy w celu wykonania płatności,

 • Płatność została anulowana.

Rysunek 41. Interfejs Pacjenta. Utworzenie zamówienia w ramach obsługi płatności.

Pozycje ❶↓ i im podrzędne: “Informacje o świadczeniu” ❷↓ oraz “Historia wpłat” ❸↓ można niezależnie rozwijać/zwijać.

Dla informacji o świadczeniu ❷↓ dostępne są dane:

 • nazwa usługi,

 • wartość usługi.

Dla historii wpłat ❸↓ dostępne są dane:

 • data wpłaty,

 • sposób płatności,

 • kwota.

Rysunek 42. Interfejs Pacjenta. Szczegóły dotyczące zaakceptowanej płatności.

Programy

Po wejściu w zakładkę “Programy” (Menu → Programy) pacjent ma podgląd listy programów, do których może się zakwalifikować poprzez wypełnienie ankiety ❶. Jeśli chociaż jedno konto podrzędne kwalifikuje się do programu, po kliknięciu w przycisk wypełnienia ankiety, nastąpi przekierowanie do widoku wyboru konta. Ankieta będzie oznaczona jako wypełniona, jeśli zostanie wypełniona dla wszystkich kont, które kwalifikują się do programu.

Rysunek 43. Interfejs Pacjenta. Lista programów.

Leki i recepty

Zalogowany pacjent ma dostęp do zakładki “Leki i recepty” w głównym Menu, która nawiguje do widoku złożonego z zakładek:

 • “Preparaty/Leki”,

 • “Recepty”.

Widok “Preparaty/Leki” umożliwia:

 • wyszukiwanie,

 • zamawianie preparatów/leków powiązanych z receptami wystawionymi w określonym z góry przedziale czasowym.

W zależności od ustawionych filtrów na datę wystawienia recepty, preparatu/leku i lekarza wyświetlane są preparaty/leki, które można zamówić. Filtrowanie wymaga kliknięcia w przycisk “Szukaj” ❶↓.

Pozycje, które są powiązane z zamówieniem w trakcie realizacji, nie można zamówić ❷↓ (po najechaniu kursorem na pole wyboru pojawi się pole z komunikatem: Realizacja zamówienia leku w trakcie), pozostałe pozycje można wybrać poprzez zaznaczenie pola wyboru ❸↓. Kliknięcie “Utwórz zamówienie” ❺↓ powoduje przejście do widoku zamawiania recepty.

W celu podglądu szczegółów pozycji do zamówienia należy kliknąć w przycisk akcji ❹↓.

Rysunek 44. Interfejs Pacjenta. Preparaty/Leki.

Widok “Zamów receptę” jest podzielony na sekcje:

 • wybrane do zamówienia preparaty/leki,

 • panel umożliwiający rozszerzenie recepty o wybrany preparat/lek dostępny po kliknięciu w przycisk “Rozszerz receptę” ❹↓.

Każda z sekcji ma pola możliwe do uzupełnienia:

 • Ilość /Liczba opakowań ❶↓,

 • Data realizacji od ❷↓ - data, od kiedy pacjent chce realizować lek,

 • Komentarz pacjenta ❸↓.

W panelu umożliwiającym rozszerzenie recepty o wybrany preparat/lek (Nazwa leku) - Data wystawienia i Lekarz uzupełnią się automatycznie, natomiast pozostałe pola można uzupełnić lub pozostawić bez zmian, a następnie kliknąć w przycisk “Zatwierdź” ❻↓.

W celu podglądu szczegółów pozycji do zamówienia lub usunięcia pozycji z zamówienia należy kliknąć w odpowiedni przycisk akcji.

W celu zamówienia recepty należy kliknąć w przycisk “Zamów receptę” ❺↓.

Rysunek 45. Interfejs Pacjenta. Zamawianie recepty.

Widok “Recepty” umożliwia:

 • wyszukiwanie ❷↓,

 • podgląd kodu ❸↓,

 • anulowanie i podgląd szczegółów zamówionej recepty ❹↓.

W zależności od ustawionych filtrów na datę zamówienia recepty, preparatu/leku i statusu zamówienia pokazywane są zamówione recepty, pogrupowane malejąco względem daty zamówienia.

Dostępne statusy zamówienia ❶↓:

 • Nowe,

 • Zaakceptowane,

 • Odrzucone,

 • Anulowane przez pacjenta.

Filtrowanie wymaga kliknięcia w przycisk “Szukaj” ❷↓.

Przyciski akcji ❹↓ umożliwiają podgląd szczegółów zamówionej recepty, anulowanie zamówienia.

Rysunek 46. Interfejs Pacjenta. Recepty.